Suvise lasteaiarühma avamine

Valga Vallavalitsuse korraldus 26. aprill 2022 nr 147

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lõike 1 alusel, arvestades Hargla Kooli, Lüllemäe Põhikooli, Tsirguliina Kooli, Valga Lasteaed Buratino, Valga Lasteaed Kaseke, Valga Lasteaed Pääsuke, Valga Lasteaed Walko, Õru Lasteaed-Algkooli hoolekogude ettepanekutega, annab Valga Vallavalitsus korralduse

 1. Sulgeda töötajate kollektiivpuhkuste ajaks:

  1. Hargla Kooli lasteaiarühm ajavahemikul 4. juuli 2022 kuni 31. juuli 2022;

  2. Tsirguliina Kooli lasteaiarühmad ajavahemikul 4. juuli 2022 kuni 24. juuli 2022;

  3. Valga Lasteaed Pääsuke, Valga Lasteaed Buratino ja Valga Lasteaed Walko lasteaiarühmad ajavahemikul 1. juuli 2022 kuni 31. juuli 2022;

  4. Õru Lasteaed-Algkooli lasteaed ajavahemikul 27. juuni 2022 kuni 31. juuli 2022;

  5. Lüllemäe Põhikooli lasteaiarühmad ajavahemikul 4. juuli 2022 kuni 31. juuli 2022;

  6. Lüllemäe Põhikooli Kaagjärve lasteaiarühm ajavahemikul 27. juuni 2022 kuni 7. august 2022.

 1. Avada suvised lasteaiarühmad Valga valla lasteaialastele ajavahemikul 1. juuli 2022 kuni 31. juuli 2022 Valga Lasteaias Kaseke.

 2. Lapsevanemad, kes soovivad kasutada suvise lasteaiarühma kohta, esitavad Valga Lasteaed Kaseke direktorile hiljemalt 15. maiks vastavasisulise kirjaliku avalduse.

 3. Info koolieelsete lasteasutuste hooajalise tegutsemise kohta avalikustada Valga valla ja koolieelsete lasteasutuste kodulehtedel.

 4. Korraldus jõustub selle teatavakstegemisest.

 5. Korralduse peale võib esitada Valga Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel. 

Allkirjastatud /digitaalselt/ Monika Rogenbaum; Diana Asi