Majast

Lasteaed „Kaseke“ on munitsipaalasutus, mis tegutseb Valga linnavalitsuse halduses. Meie lasteaed on eemal tänavakärast. Eeliseks on värske õhk, vaikus ja linnulaul. Õppe- ja kasvatustöö toimub eesti keeles. Lasteaia hoone on ehitatud 6.rühma tarvis, lasteaias töötab 1 sõime ja 5 aiarühma. Lasteaias käib praegu 110. last. Töötajaid on 26, nendest 17 pedagoogi ja 9 teenindavat töötajat. Oleme avatud, kodune, väike lapsekeskne lasteaed. Peame tähtsaks, et meilt lahkuvad lapsed saavad eluks kaasa vajalikud oskused.

Lasteaia õppekava on plaanipärane ja toetub analüüsile. Tegevusi planeeritakse lastest lähtuvalt - arvestades vanust, sugu jne. Õppimine toimub läbi mängu, sest mäng on väikese inimese töö. Õpetajad kasutavad erinevaid õppevahendeid ning metoodilisi võtteid, mis aitavad tagada aktiivse mõtestatud tegevuse lapse arenguks. Lähtume Johannes Käisi õpetusest: „Ära näita seda, mida laps võib ise näha! Ära ütle seda, mida laps võib ise öelda! Ära tee seda, mida laps võib ise teha!“

Eesmärgiks oleme seadnud, et lapsed omandavad koolivalmiduse. Eelkoolieas on oluline lapse tervis, sellest omakorda oleneb lapse koormustaluvus ja töövõime. Igal lapsel on oma arengukell, võimaldame areneda vastavalt tema arengu iseärasustele. Tähtsaks peame lastevanemate kaasamist lasteaia töö parendamise eesmärgil.

2009 aasta juunis valmis Euroopa Liidu regionaalarengu fondi raha abil projekt "VAlga lasteaia Kaseke hoone rekonstrueerimine energiasäästliku passiivmaja pilootprojektina". Projekti kogumaksumus oli 22,8 miljonit krooni, millest Euroopa Liidu toetus KOIT programmi kaudu oli 16,8 miljonit krooni ning 6 miljoni krooniga finantseeris töid Valga linn.

Kütteenergiat kulub 10 korda vähem kui tavalises uues lasteaias ning küttevajadus väheneb vana amortiseerunud maja omaga võrreldes 15–16 korda. Katusele on paigaldatud suur päikeseküttel põhinev soojaveekollektor, kust tuleb põhiosa soojast tarbeveest, rühmades on spetsiaalsed nõudepesumasinad, mis kasutavad kollektorist saadavat vett. Siseviimistluses ja lasteaia sisustuses kasutati loodussõbralikke materjale.